04155 Leipzig, Reihenendhaus zum Kauf

I Highlight in Gohlis-Süd I Reihenendhaus I